Делегація учасників Революції Гідності, воїни-герої ветерани
АТО, волонтери, науковці та журналісти прийняли участь в
проведенні чергових зборів Великої Ради отаманів Запорозь-
кого козацтва, яка об»єднує керівників восьми областей з са-
мого початку боротьби за незалежність, за запрошенням ко-
лег із славетного міста Дніпра прибула до добре відомого всім храму ПЦУ — Несподівана радість. Було вирішено звер-
нутися до вельмишановних священників ПЦУ з проханням
провести молебень за Україну, козацький патріотичний рух
опору та раду з обговоренням подальших напрямів роботи.
Козацький священник ПЦУ отець Михаїл та настоятель хра-
му отець Ісаак привітали присутніх з урочистою подією і про-
вели молебень. Треба зазначити, що для нас це місце мало
особливе значення з багатьох причин і всім було дуже при-
ємно бачити та відчувати щирість священників Дніпровської
Єпархії, згадуючи приємні та незабутні події зустрічі Патріар-
ха УПЦ КП Філарета, який тепло спілкувався з нами та провів
молебень на честь відкриття такого прекрасного храму, всі
добре пам»ятали також, що саме тут герої — захисники ЗСУ,
учасники операцій «Дозор» і «Перехоплення» отримали заслу-
жені нагороди від святої церкви і неодноразово приходили молитися за своїх бойових поранених в боях за свободу кра-
їни друзів і тих хто ніколи не повернеться з бойових походів.
Після молебню отець Михаїл і отець Ісаак. в своїх промовах
до шановних присутніх, звернули увагу на необхідність по-
дальшої співпраці, роботу молоддю, важливість виконання
головного завдання нащадків Війська Запорозького — захисту
рідної тисячолітньої держави, подякували отаманам та стар-
шині за багаторічну цілеспрямовану діяльність.
Голова місцевої потужної козацької організації, член Великої
Ради отаманів Запорозького козацтва Віктор Кучинський на-
дав вичерпну інформацію про проведену роботу, а також по-
прохав присутніх підтримати ділову і актуальну пропозицію
дніпровського козацтва про вирішення Верховню Радою
України питання перейменування області з Дніпропетроської
на Січеславську. Він доповів також про величезну роботу, яку
провели в козацьких лавах та в громадському середовищі
його потужна інтелектуальна група, торкнувся одної найваж-
ливіших тем створення Єдиної Православної Помісної
Церкви України, де дніпровське козацтво підготувало багато
звернень і документів, прийняло активну участь в проведеній
2 червня минулого року на рідній Хортиці Всеукраїнського
Козацького Кола, де було прийняте історичне загальне Рішення про підтримку цієї справедливої та довгоочікуваної
події, яку за згодою всіх бажаючих зібрала Велика Рада отаманів Запорозького козацтва.
В своїй промові, як керівник Ради мав честь оголосити одно-
голосне рішення про підтримку побратимів і підготовку Від-
критого політичного звернення до депутатського корпусу України про надання Дніпропетровській області назви Січе-славська. Нагадав присутнім про велике історичне і політич-
не значення перейменування позаяк в часи царату, Російсь-
кої імперії, а потім більшовицького терору і захоплення вла-
ди в Україні воєнним шляхом територія Війська Запорозько-
го була штучно розділена в різні часи на Таврійську, Катери-
нославську, Таврійську, Новоросійську, а в період СРСР, на
Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Луганську. Підготовка до загарбницьких дій імпера-
торів, які хотіли «дотягнутися» до Балкан, як в свій час силою
«привласнили» Польщу, Фінляндію, а потім сталінського пла-
ну «світової революції» закладали в ідеї наступу на Європу
небезпечну нищівну у фізичному аспекті ідеологію. Тому по-
вернення до своєї старовинної героїчної тисячолітньої мину-
лої та добре відомої всьому світу історії в назвах міст, народ-
них традицій, культури, святої віри це важливіший елемент
будування великого цивілізаційного майбутнього України, як
держави з тисячолітнім ціннішим скарбом демократичних
традиційних, загальнолюдських цінностей, добра, поваги до
прав людини, волі життя, духовності, особливого неповтор-
ного менталітету, як невід»ємної частини світової культури,
а не прикритого популістськими гаслами рабства і диктатури
нечуваної жорстокості. На території області було докумен-
тально підтверджено наявність багатьох Запорозьких Січей
розташованих паланок, а місцевий музей має величезну кіль-
кість артефактів, що підтверджують письмові докази. З пері-
оду Майдану та початку боротьби з окупантами та бандита-
ми тисячі українських козаків пішли на оборону областей, са-
мооборону, добровольцями в ЗСУ, стали волонтерами та під-
твердили ділом високе звання нащадка Запорозького козака.
Всі погодились з аргументами та доводами учасників зборів.
Вирішили в тижневий термін направити поінформувати депу-
татів про своє Рішення. Далі було обговорено звіт про заходи
та затверджені основні напрями діяльності. З діловими пропозиціями виступили: ветерани АТО, колишній командир
козацького батальону «Січеслав» полковник Олег Борщевич,
командир роти козацького 37-го батальону Дмитро Топчій,
отаман полку ім. Петра Сагайдачного МГО «Міжнародний Со-
юз козаків «Запорозька Січ» Валерій Свідерський, Генераль-
ний суддя МГО «МСК «Запорозька Січ» полковник СБУ у від-
ставці, ліквідатор аварії на ЧАЕС Павло Білан, старшина За-
порозького козацького звичаєвого лицарського ордену ім.
князя Д. І. Вишневецького (Байди) — Іван Нонка, начальник
штабу Володимир Мельниченко, Олександр Кошарін, Сергій
Смазнов, Костянтин Немикін, Наталя Нонка (берегиня), Юрій
Каптюх, Сергій Ухтіков.
Підтримані пропозиції Голови Великої Ради про подальшу
підтримку ПЦУ, Збройних Сил України, корисної практики за-
ключення угод з обласними військкоматами ( як в Запорізькій
області з 2016-го року) про спільну діяльність в питаннях забезпечення та підвищення обороноздатності держави, участі українського козацтва в навчаннях підрозділів тери-
торіальної оборони, організації екскурсій у музеї бойової слави, розвиток філій Першої Національної козацької гро-
мадської історичної бібліотеки ім. князя Д.І.Вишневецького
(Байди), надання допомоги де це необхідно підрозділам
прикордонної служби, ЗСУ, МВС, СБУ в операціях «Дозор»
та «Перехоплення», всеукраїнському штабу операції «Ко-
зацький волонтер», спільно з ГО «Всесвітня генеральна
асамблея нащадків козацьких родів» проведення пошукової
краєзнавчої роботи, заохочення молоді, посилення роз»ясню-
вальної діяльності з питань, які мають геополітичний харак-
тер для нашого майбутнього-підтримки європейської інтегра-
ції та вступу України до потужного оборонного союзу демо-
кратичних економічно розвинених держав-Північноатлантич-
ного союзу,створення як в Запоріжжі ГО «Запорізький обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції», про-
ведення конференцій, семінарів, круглих столів на культурно
історичні теми, століття Української революції, національно-
визвольну боротьбу, Київську Русь-Україну, УНР та інші. Важ-
лива роль повинна приділятися в планах роботи спортивним
змаганням, утворенню літніх таборів, з використанням мето-
дів козацької педагогики. Необхідно приділяти увагу створен-
ню сайтів, груп на сторінках Фейсбук, використовуючи досвід
Українського козацького патріотичного руху інформаційного спротиву агресорам і окупантам, надаючи своєчасну правди-
ву та об»єктивну інформацію, враховуючи злочинну та під-
ступну діяльність ворожих пропагандистських сил агресорів
та окупантів, перекручування історичних фактів та принижен-
ня наших вітчизняних героїв, залучення козаків-істориків, на-
уковців до написання статей та інших матеріалів до козаць-
ких засобів масової інформації, активно співпрацювати з де-
путатським корпусом по проведенню всеукраїнських націо-
нально-патріотичних акцій — «Молоді про українську армію»,
«Вшануймо українську історичну літературу» та інших, готу-
вати та добиватися прийняття органами місцевого самовря-
дування програм розвитку козацтва, на кшталт Запорізь-
кої обласної програми 2015-2018рр.
Наприкінці всеукраїнського заходу вельмишановне духовенство ПЦУ благословило почесне зібрання, а
старшина помолилася за добрі справи та своїх рідних.
Також мав честь вручити високоповажним представникам
Єпархії другий випуск нового загальнодержавного інформаційного проекту-альманаху «Українське патріотичне
козацтво» на підтримку Доктрини інформаційної безпеки України.
Присутні щиро подякували за докладну та цікаву розповідь та екскурсію по храму.З повагою, Голова Великої Ради отаманів Запорозького
козацтва, член НСЖУ, головний редактор-
засновник альманаху Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.