Вік живи — вік навчайся! Під таким девізом сьогодні стрімко
та ефективно розвиваються ті країни світу, де суспільство і
керівництво держави добре розуміють, що рівень загальної
культури народу, а особливо менеджменту, який повинен
організовувати повсякденну діяльність державного апарату
і органів місцевого самоврядування може це робити тільки
завдяки відповідній освіті і досвіду. Історія державної служ-
би, політичне минуле тоталітарних режимів, які з»являлися
інколи на світовій арені будь то гітлеровський нацизм, іта-
лійський фашизм, або сталінський тоталітарний комунізм та інші негативні «зразки» — колишні імперії, де головним
завданням були химерні цілі, небезпечні по-перше для
тих держав, які готували реалізацію своїх програм через
роз»язання війн з мільйонними жертвами будь то бажання
панування над всім світом через знищення цілих народів,
або так звана ідея більшовиків «світової революції» де пла-
нувалося не меньше жертв, чи імперські злочинні задумки
захоплення територій інших країн для задоволення неро-
зумних і недалекоглядних людей, яких не цікавили пробле-
ми пересічних громадян, їх горе, страждання та загибель.
Сьогодні, коли на світі, на щастя, панує інша ідеологія,
після двух світових війн створені міжнародні інституції для
знаходження спільної мови, порозуміння, відпрацювання
політичної лінії, фундаментом якої є повага до загально-
людських цінностей, прав і свобод людини, віросповідання,
політичної незалежності і територіальної цілісності країн
політикам нашого неспокійного та недосконалого світу всеж таки на протязі довгих років ситуація контролюється
і не доведена до ядерного апокаліпсису. Організація
Об»єднаних Націй, структури Європейського Союзу, Пів-
нічно-Атлантичного Союзу, ЮНЕСКО інших поважних і
впливових світових структур, політики і державні служ-
бовці сучасних економічно і культурно розвинених євро-
пейських і інших світових держав де приоритетом є ро-
бота державного апарату від президента да службовця
муніципалітету є піклування про суспільство, його розви-
ток, захист, соціальна допомога, робота комунальних під-
розділів та служб для комфортного високого рівня життя
громадян. Цілковито інший принцип закладений в основу
існування і розвитку таких країн — служіння інтересам наро-
ду, демократична система виборів, підзвітність територіль-
ній громаді або всьому народові, відкритість та прозорісь
системи управління, розвиток демократичних інститутів,
верховенство права, свобода преси та права голосу,
контроль з боку суспільства за діяльністю органів влади
через створені за бажанням людей різні громадські орга-
нізації та фонди, повага до приватної власності, захист
життя та здоров»я людини, допомога бізнесу в розвитку,
виховання на високоморальних вільних традиціях допо-
могли багатьом націям швидко «залікувати рани» війни та
завдяки вихованню і навчанню кадрів державного і муніці-
пального управління на вищевикладених засадах не до-
пустити згортання демократії, повернення до тоталітариз-
му, суттєвого зниження рівня життя громадян. Тому для
України двадцять першого століття вкрай важливо розши-
рення мережі навчальних закладів для громадян, які здатні
і бажають займатися нелегкою, але вкрай необхідною
службою на користь народу в системі міністерств, держав-
них комітетів, облдержадміністрацій, міських рад, терито-
риальних громад, в депутатському корпусі. Всі хто відчуває
в собі сили, має інтелектуальні та фізичні можливості, ба-
жає принести користь народу і державі повинні розуміти, що без відповідних знань працювати ефективно буде прос-
то неможливо. На жаль в теперішній час не вирішено ще
багато проблем нашого суспільства, економічні та політич-
ні складнощі, пов»язані з довгим часом вибору стратегічно-
го рух країни, складний процес декомунізації свідомості та
мислення багатьох верств населення, включаючи чиновни-
ків радянських часів, деградація багатьох інституцій за ча-
си януковців, небажання не на словах на ділі реалізувати
перспективний історичний напрям інтегрування України в
Європейський Союз і НАТО, як потужний оборонний союз
демократичних країн на протязі дуже тривалого часу приз-
вели до поганих наслідків народного незадоволення спротиву, Майдану, Революції Гідності, а багато так званих
«слуг народу» й надалі намагалися заважати українцям йти
до своєї мити, щасливо та заможно жити на своїй рідній
землі. З причин вкрай нефективного, а часто злочинного
управління країною Збройні Сили України були в занепаді,
багато високопосадовців співпрацювали з бандитами та грабували підприємців, антиукраїнські сили, московські
політтехнологи та спецслужби «притягли» в апарат людей
з антидержавним настроєм і просто шпигунів, які зпрово-
кували початок війни на Донбасі та допомагали в незакон-
ній анексії Криму РФ, очолили бандитські угрупування та
втекли за кордон де й досі приймають активну участь в
інформаційній війні з Україною та підтримують бойовиків.
Саме таким питанням був присвячений Круглий стіл, який
пройшов Дніпропетровському регіональному інституті дер-
жавного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.
Модератором заходу виступив досвідчена людина, колиш-
ній заступник голови Дніпропетровської облдержадмі-
ністрації, перший заступник директора, доктор історичних
наук, професор, заслужений працівник освіти України Бо-
родін Євгеній Іванович, який з колегами і працівниками бі-
бліотеки докладно розповів і про можливості для молоді
навчатися в інституті з метою подальшої або початку
діяльності в органах державної та муніципальної влади,
він підкреслив важливість приходу молодих активних па-
тріотично налаштованих громадян, подякував козакам-во-
лонтерам, ветеранам АТО, добровольцям, учасникам інформаційного спротиву, журналістам, письменникам за
вагомий внесок у боротьбу незалежність країни.
Як колишній студент закладу, що потім захистив канди-
датську дисертацію та готуючи докторську та організатор
заходу звернув увагу козацької старшини на необхідність
навчатися та отримувати знання, які допоможуть ефектив
но виконувати свої обов»язки, отримати важливу інформа-
цію про зарубіжний досвід, розширити свій кругозор, мето-
дично вивчити систему та структуру державного управлін-
ня, позаяк в теперішній час розумні, інтелектуально розви-
нені, патріотичні кадри необхідні не тільки на фронті, а і в
муніципалітетах та депутатському корпусі. Доповів про
створення Запорозького козацького патріотичного руху
ру, участь в Революції гідності, операціях «Дозор», «Пере-
хоплення», «Козацький волонтер», проведенні навчань в
системі органів територіальної оборони, семінарів, конфе-
ренцій та інших заходів ідеологічного, наукового, культурно
-історичного та національно-патріотичного характеру, участі багатьох добровольців-козаків в оборонних заходах
військових операціях по захисту України від терористів у
складі першого 37-го батальону, «Січеслав», 55-ї артбрига-
ди та інших підрозділів ЗСУ. Мав честь вручити свою наступну книгу — «Вогняні роси» про новітню військово-політичну боротьбу Запорозького козацтва та на підтримку
державної Доктрини інформаційної безпеки України двух
випусків першого загальнодержавного проекту — альманаху
«Українське патріотичне козацтво». Головні тези Круглого столу підтримали старшина полку ім. Петра Сагайдачного
МГО «Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ», ота-
ман Валерій Свідерський, Костянтин Немикін, Іван Нонка,
Юрій Каптюх, Сергій Ухтіков, учасник АТО командир роти
37-го батальону Дмитро Топчій, генеральний суддя, учас-
ник руху опору, ліквідатор аварії на ЧАЕС, полковник СБУ у
відставці Павло Білан, заступник голови Великої Ради отаманів, отаман Січеславщини Віктор Кучинський, слуха-чі зборів.
В сучасному світі в теперішній час неможливо і думати про
ефективне управління без серйозної підготовки, яку може
надати спеціалізована високопрофесійна організація з не-
обхідною методологічною та інформаційною базою та
добре підготовленими з великим досвідом викладачами.
З повагою,
почесний працівник Держспоживстандарту України,
член НСЖУ, головний редактор альманаху
«Українське патріотичне козацтво»,
кандидат наук з державного управління Дмитро Сухінін (Гора)
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.