Колективи та лекторські групи ГО «Запорізький центр сприяння євроатлантичній інтеграції», Першої Національної
громадської козацької історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Ви-
шневецького (Байди), редакційної колегії першого загально-
державного інформаційного громадсько-політичного проекту
альманаху «Українське патріотичне козацтво» щиро вітають
всіх з видатною подією — ювілейною датою — 70-ю річницею з
дня створення потужного об»єднання демократичних країн
світу — НАТО.
За роки існування Північно-Атлантичний Альянс неодноразово рятував країни Європи від потенційної загрози
захоплення або провокацій дестабілізації.Створений як дійо-
вий механізм швидкого впливу на будь-якого агресора чи оку
панта Альянс неодноразово результативно діяв в складних
воєнно-політичних умовах протистояння з блоком країн ко-
лишнього Варшавського договора, керував яким фактично
колишній СРСР. Відповідальна, прогнозована оборонна полі-
тика, активні дії по збереженню миру в світі, участь у миро-
творчих місіях військових частин багатьох країн членів, дала
можливість на довгі десятиліття з періоду закінчення Другої
світової війни зберігали спокій в Європі, частина якої була
насильно «комунізована» і з великим задоволенням скинула
з себе «совєтсьвкоє» ярмо. Важливим стабілізуючим факто-
ром також стала системна боротьба з тероризмом, торгівлею
людьми, наркокартелями та підтримка демократії в світі, че-
рез проведення масштабних громадсько-політичних заходів,
підтримки рухів демократичного характеру з повагою до за-
гальгнолюдських цінностей.
Сьогодні у складі Альянсу знаходяться 29 країн світу. Врахо-
вуючи значний внесок у боротьбу із корупцією, активну допо-
могу вільним країнам в проведенні реформ на користь наро-
дів, а не бандитських кланів, високий рівень стандартів якос-
ті служби, загальної організації, спорядження та бойової тех-
ніки для України одною з головних завдань є подальша ак-
тивна співпраця із структурами НАТО, виконання положень
державної Програми та скоріша гармонізація стандартів
в першу чергу в Збройних силах України для подальшого ви-
рішення головного питання укріплення обороноздатності кра-
їни-вступу до потужного оборонного союзу демократичних
країн.
Незаконна анексія Криму, присутність РФ на Донбасі, допо-
мога терористам, політичний тиск на українську дипломатію
та залякування суспільства з використанням брудних техно-
логій, що залишились від ганебного імперського минулого,
бажання створення на суверенній території України різних
моделей сірих зон з бандитським управлінням та контролем
Москви вимагають від нас діяти більш активно в роботі з
населенням, молоддю та різними соціальними групами кра-
їни з метою посилення роз»яснювальної роботи, проведення
наукових та громадсько-політичних заходів для донесення
реальної правдивої та об»єктивної інформації про миротвор-
чу діяльність НАТО, важливість не втратити історичний шанс
не повторити помилок керівників минулих часів, знайти в собі
сили для об»єднання та розуміння у нових обставинах не
втратити державність, а навпаки стати ще сильнішими та
ефективно боротися з ворогом в сім»ї вільних економічно та
культурно розвинених націй Європи та світу.
Сьогодні провідні гравці на політичній мапі, такі як США, Канада Німеччина, Франція, Велика Британія, Литва, Польща, Швеція, Норвегія, та інші надають реальні мож-
ливості та своїм прикладом сталого розвитку
показують правильний шлях Україні. Величезна допомога
спорядженням, фінансування програм реформування армії,
спільні навчання та тренувальний процес, величезні дипло-
матичні й політичні зусилля з використанням високих трибун
поважних міжнародних інституцій ООН, НАТО, Європейсько-
го Союзу, Ради Європи та активна спільна співпраця Верхов-
ної Ради, міністерства оборони, Генерального штабу, міністерства закордонних справ, спеціальних служб, громад-
ських організацій та наукових організацій дають можливість
мобілізувати суспільство на оборону країни, через в тому
числі дійові підрозділи територіальної оборони, козацькі па-
тріотичні організації, сильну сучасно озброєну армію з досві-
ченими командирами та бійцями, які тепер одні з найкращих
в світі і переконати переважну більшість населення в необ-
хідності прийняття остаточного цівілізаційного рішення про
повернення до сім»ї європейських народів, як це було за часів Київської Руси — України, Галицько-Волинського коро-
лівства, Козацької держави, Гетьманату або УНР в двадцято-
му століті.
В Запоріжжі вперше в новітній історії, декілька років тому, за
моєю пропозицією та одноголосної підтримки учасників За-
порозького козацького патріотичного руху опору була створе-
на громадська організація під назвою «Запорізький обласний
центр сприяння євроатлантичній інтеграції». Першими фун-
даторами стали Павло Білан, Володимир Сі, Олександр При-
тула, Костянтин Рижов, Євген Юров, Леонід Собакар, Воло-
димир Лютий, Ілля Лапін. За період існування були створені
лекторські групи в козацьких організаціях, проведені десятки
зустрічей з громадськістю, семінарів, Круглих столів, науко-
практичних конференцій, налагоджені ділові зв»язки з Центром інформації і документації НАТО в Україні, за мето-
дичною допомогою якого необхідні корисні знання отримали
тисячі молодих людей, військовослужбовці, українські коза-
ки, волонтери, митці, студенти та учні Січового колегіуму, Козацького ліцею, Запорізького Національного університету,
Запорізької державної інженерної академії, Запорізького
обласного центру профтех освіти, багатьох вишів Мелітопо-
ля, Бердянську, Дніпра, технікумів та училищ Бердянську,
Полог, Гуляйпільського, Покровського, Василівського, Бер-
дянського, Генічеського Херсонської області районів.
Активну участь в роботі організації приймають Ігор Зубриць-
кий, Віктор Гонтар, Вадим Литвин, Роман Авдєєв, Ігор Грица-
єнко, Олександр Грицаєнко, Микола Никіпілий, Віктор Кучин-
ський, Сергій Ігнатчекно, Ігор Рижков, Богдан Рижов, Сергій
Смазнов, Ілля Лапін, Ігор Турупенко, Валерій Свідерський,
Михайло Мордовськой, Георгій Шаповалов, Геннадій Бело-
гуров, Геннадій Коломоєць, Костянтин Лямцев, Михайло Живиця, Андрій Юров, Олена Ханат, Світлана Ліходід, Мико-
ла Кущ, Катерина Руденко, ВасильГищук, Андрій Зеленцов,
Валентина Єршова, Тетяна Камєнєва, Оксана Губіна. Лекції
та семінари проводяться у військових частинах ЗСУ та інших
підрозділах Національної гвардії, частинах прикордонної служби, активно допомагають старші офіцери. Волонтери
нашої організації допомагають проводити всеукраїнські заходи, які проводить Центр НАТО в Україні.
Впевнений, що подальше розширення нашої діяльності до-
поможе нашим співвітчизникам активніше підтримувати ідею
вступу України до НАТО, а високі стандарти та повага до сол-
дата і офіцера, піклування та сучасний навчальний процес
створять непереможною українську армію, яка ніколи не до-
пустить на нашу землю ворога, буде надійним союзником
та партнером в Альянсі.
З повагою,
Фундатор ГО
«Запорізький обласний центр
сприяння євроатлантичній інтеграції»
кандидат наук з державного управління,
член НСЖУ. Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.